Polityka Prywatności firmy Elektro-BUD Sp. z o.o.

właściciela platformy www.elektro-bud.net

§1. Informacje ogólne

1. Administratorem danych jest Elektro-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-496) przy ul. Wiśniowej 34a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000294810, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. REGON: 320455810. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

2. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli ich administratorem jest Elektro-BUD. Sp. z o.o.) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@elektro-bud.net

4. Administrator Zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

5. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi Administrator ściśle współpracuje.

§3. Pliki cookies

Witryna www.elektro-bud.net używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

1. Na witrynie www.ekektro-bud.net wykorzystuje się następujące pliki cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

a. Konfiguracji serwisu
Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

d. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

e. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

f. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 2. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

− Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

− Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

− Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§4. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania danych Użytkowników. Administrator będzie przetwarzać dane Użytkowników w celu:

1. kontaktu Użytkownika z Elektro-BUD Sp. z o.o., jak i kontaktu Elektro-BUD Sp. z o.o. z Użytkownikiem,

2. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3. prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa,

4. realizowania obowiązków prawnych podmiotu Elektro-BUD Sp. z o.o.,

§5. Informacje o formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane z formularzy zapisów są wyświetlane na stronie www.elektro-bud.net.

4. Dane osobowych podane w formularzu zapisów są rejestrowane przez Administratora strony w rejestrze (RODO).

5. Osoba, która wypełni formularz zapisów ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie

§6. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Użytkownika istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Użytkownika interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika pozostaje zgodne z prawem.

§7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownika wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez:

1. okres przez jaki są świadczone usługi;

2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;

3. okres na jaki została udzielona zgoda;

4. okres przez który przepisy prawa mogą obligować podmiot Elektro-BUD Sp. z o.o. do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

5. zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora.

§8. Odbiorcy danych

Dane Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

§9. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, Użytkownikowi przysługuje:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5. prawo do przenoszenia danych;

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§10. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny. Skutek braku zgody na przetwarzanie danych zależy od celu, w jakim dane miałyby przetwarzane.